Ieder een eigen advocaat - vechtscheiding
04 juli 2016 
6 min. leestijd

Ieder een eigen advocaat - vechtscheiding

Hoe gaat een echtscheiding in zijn werk? Er zijn verschillende min of meer gangbare manieren om te scheiden. Ieder kan een eigen advocaat nemen. Je kan in echtscheidingsbemiddeling gaan bij een mediator, of je kan via de methode van de overlegscheiding uit elkaar gaan.

Als je allebei een eigen advocaat neemt hoeft het niet per se op een vechtscheiding uit te lopen. Dit hangt aan de ene kant af van de kwaliteit van de advocaat en anderzijds van de opstelling van partijen.

Nadeel van het hebben van elk een eigen advocaat is de verwijdering die ontstaat doordat de communicatie tussen de partners meestal schriftelijk plaatsvindt door tussenkomst van twee advocaten. Een boodschap die door een partner mondeling aan de advocaat is gegeven wordt vertaald in een juridische brief waarin belangrijke nuances verloren kunnen gaan. Dit kan leiden tot misverstanden en onbegrip. Escalatie kan door de verwijdering sneller optreden, met een vechtscheiding tot gevolg.

Een boodschap die door een partner mondeling aan de advocaat is gegeven wordt vertaald in een juridische brief waarin belangrijke nuances verloren kunnen gaan. Dit kan leiden tot misverstanden en onbegrip.

Als het niet lukt om in overleg tot een regeling en convenant te komen dan zal een procedure op tegenspraak bij de rechtbank worden gevoerd (vechtscheiding) waarbij de rechter uiteindelijk de knoop op de geschilpunten doorhakt. Wanneer één van beiden daarover niet tevreden is kan vervolgens nog hoger beroep bij het gerechtshof worden ingesteld. Scheiden op tegenspraak, een vechtscheiding, kan dus een langdurige en dure kwestie worden, nog los van de negatieve emoties die dit proces met zich mee brengt. Een vechtscheiding kan in het ergste geval zelfs een tweede trauma veroorzaken.

Een vechtscheiding kan in het ergste geval zelfs een tweede trauma veroorzaken.

Procedure op tegenspraak, vechtscheiding

Wanneer ieder een eigen advocaat in de arm neemt en het lukt niet om een convenant op te stellen dan zal de rechter moeten beslissen. De advocaat van de verzoekende partij dient een echtscheidingsverzoek in met zogenaamde ‘nevenvoorzieningen’. Deze nevenvoorzieningen hebben betrekking op de regelingen omtrent de kinderen, alimentatie en verdeling of afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Deze laatste vermogensrechtelijke voorzieningen (verdeling en afwikkeling huwelijks-voorwaarden) kunnen door de rechtbank worden afgesplitst van de andere voorzieningen en in een aparte procedure verder worden behandeld.

Ouderschapsplan bij tegenspraak

Wanneer er kinderen zijn moet volgens de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ bij het indienen van het verzoek tot echtscheiding, een ouderschapsplan worden gevoegd. In het ouderschapsplan wordt de zorgregeling opgenomen. Het ouderschapsplan dient te zijn opgesteld met de andere partner en door beiden ondertekend te zijn. De kinderen moeten volgens de wet bij het opstellen van het plan worden betrokken. In het ouderschapsplan wordt een regeling getroffen over de zorgregeling (voorheen omgangsregeling), het hoofdverblijf van de kinderen, de financiële zorgregeling en informatieplichten.
Zonder het ouderschapsplan is het verzoek tot echtscheiding ‘niet ontvankelijk’. Dit houdt in dat de rechter het verzoek niet in behandeling zal nemen. Dit kan tot problemen leiden als de relatie tussen de partners zo slecht is dat het niet lukt tot een overeenstemming te komen over de kinderen. Is dat het geval dan moet in het verzoek duidelijk gemaakt worden dat het niet is gelukt tot een gezamenlijk ouderschapsplan te komen. Ook moet aangegeven worden wat hiervan de oorzaak is. De rechter zal vervolgens beslissen of het verzoek wordt behandeld zonder ouderschapsplan.

Duur procedure deel 1

Na het indienen van het verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen in de bodemprocedure, kan de verwerende partij een verweerschrift indienen. Dit verweerschrift dient binnen 6 tot 10 weken na het verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Het verweerschrift kan, naast verweer op de verzoeken, ook zelfstandige (eigen) verzoeken voor het treffen van bepaalde nevenvoorzieningen inhouden.
Stel de ene partij verzoekt echtscheiding en het voortgezet gebruik van de echtelijke woning. De andere partij kan dan zelf ook echtscheiding vragen (zelfstandig verzoek), verweer voeren tegen het gevraagde voortgezet gebruik van de woning en (zelfstandig) verzoeken een partneralimentatie vast te stellen. De andere partij krijgt dan weer gelegenheid op dit zelfstandig verzoek te reageren met een verweerschrift op zelfstandig verzoek. De termijn hiervoor is 4 tot 8 weken.
Nadat de rechtbank het verzoekschrift en het verweerschrift (en eventueel het verweerschrift op zelfstandig verzoek) heeft ontvangen zal de rechtbank binnen ongeveer 2 tot 4 weken een mondelinge behandeling plannen. Afhankelijk van de drukte op de rechtbank zal deze mondelinge behandeling vervolgens binnen ongeveer 4 tot 12 weken plaatsvinden.

Mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling vindt plaats op de rechtbank in een rechtszaal. De beide partijen vergezeld van hun respectievelijke advocaten, worden door de rechter uitgenodigd om hun verzoeken en verweren toe te lichten.
De partijen zitten tegenover elkaar in de rechtszaal. Het gaat er officieel aan toe. De rechter en de griffier (die maakt een verslag van de zitting) en de advocaten dragen de verplichte toga.
Als er kinderen zijn en er is een geschil over de zorgregeling dan is ook een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming ter zitting aanwezig.
De zitting is besloten. Dit betekent dat er geen publiek in de zittingsruimte aanwezig kan zijn. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld nieuwe partners of andere vertrouwenspersonen (niet zijnde de advocaat).
Eerst krijgen de advocaten het woord om de verzoeken en verweren toe te lichten, dan de partijen zelf en vervolgens de raadsmedewerker voor een advies ten aanzien van de zorgregeling.

Hoorrecht kinderen

Kinderen ouder dan 12 jaar worden ook gehoord door de rechter wanneer de kinderen dat willen. De ouders en de advocaten mogen hierbij niet aanwezig zijn. De kinderen mogen ook in een brief aan de rechter vertellen wat zij van het ouderschapsplan vinden.

Raad voor de Kinderbescherming

In moeilijke zaken kan de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming adviseren dat een zogenaamd ‘raadsrapport’ opgesteld dient te worden om over de invulling van de zorgregeling te kunnen adviseren. De zaak zal in dat geval worden aangehouden om het rapport op te stellen. Indien nodig wordt er een nieuwe mondelinge behandeling gepland om de adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming te bespreken.

Duur procedure deel 2

Het opstellen van een raadsrapport kost soms wel 2 tot 4 maanden. Wanneer het rapport gereed is mogen partijen hierop eerst schriftelijk reageren. Vervolgens wordt binnen ongeveer 2 tot 4 weken een mondelinge behandeling gepland. Afhankelijk van de drukte op de rechtbank zal deze mondelinge behandeling vervolgens binnen ongeveer 4 tot 12 weken plaatsvinden.
Wanneer de advocaten, de partijen en de raadsmedewerker de standpunten hebben toegelicht zal de rechter nog wat vragen stellen aan de aanwezigen. Vervolgens sluit de rechter de behandeling en zegt over 4 weken schriftelijk de beslissing te zullen nemen. Wegens drukte kan die termijn worden verlengd.
Wanneer de echtscheidingsbeschikking is genomen is de echtscheiding nog geen feit. Eerst moet de beslissing worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, meer precies in het huwelijksregister. De beschikking kan worden ingeschreven wanneer de beroepstermijn voorbij is. Deze termijn is 3 maanden. Wanneer partijen het eens zijn over de echtscheiding kan een ‘akte van berusting’ worden ondertekend. Deze akte wordt door een van de advocaten opgesteld.

Met deze akte, die ook een verzoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand tot inschrijving inhoudt, kan de echtscheiding voor het verstrijken van de beroepstermijn worden ingeschreven. De echtscheiding is dan definitief. Wanneer de echtscheidingsbeschikking niet binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden wordt ingeschreven dan vervalt deze. De hele procedure moet dan opnieuw. Als een van de partijen het niet eens is met de beslissing van de rechter dan kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Het gerechtshof bekijkt de zaak dan helemaal opnieuw. Een procedure op tegenspraak kan dus een langdurige en dure zaak worden.

Voorlopige voorzieningen

Voor spoedeisende zaken kan in afwachting van de definitieve beslissing van de rechter een spoedprocedure worden gestart. Dit is een kort geding in familiezaken: een voorlopige voorziening. De rechter kan in deze procedure, die binnen een paar weken dient te worden behandeld, bepaalde tijdelijke beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen. Maar ook over de financiële zorg voor de kinderen en een voorlopige partneralimentatie. Deze voorzieningen gelden tot de beslissing in de echtscheidingszaak definitief is.

Sarah Köller uw advocaat in een vechtscheiding?

Hoewel ik de voorkeur geef aan mediation omdat dat domweg tot de beste resultaten leidt, is het soms echt niet mogelijk om beide partijen aan tafel te krijgen. In dat geval, als ik nog geen contact heb gehad met de andere partner kan ik u als geen ander bijstaan in een vechtscheiding. Zoals ik eerder beschreef ligt het oplopen van een tweede trauma bij een vechtscheiding op de loer. Ik ben mij daar terdege van bewust en zal dan ook mijn uiterste best doen meer schade als gevolg van de vechtscheiding te voorkomen.

In een vechtscheiding zal ik indien er kinderen in het spel zijn altijd trachten het belang van de kinderen voorop te stellen. Uw belang komt dan dus op de tweede plaats, sorry daarvoor. Maar meestal zijn de kinderen in een vechtscheiding de grootste verliezers. Naast het feit dat ik de belangen van de kinderen voorop zal stellen zal ik zoals een goed advocaat betaamt mij volledig partijdig in uw belang opstellen. Waarbij ik, evenals een goed advocaat betaamt, wel alle redelijkheid en billijkheid in de gaten dien te houden. Besides that I’m your lawyer!

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen