Algemene Voorwaarden COLONIA BV


Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van COLONIA BV (handelend onder de naam SARAHKÖLLER).

Artikel 2 Inspanningsverbintenis

Voor alle diensten van COLONIA BV geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat COLONIA BV voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

Artikel 3 Opdracht

Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door COLONIA BV. COLONIA BV is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van COLONIA BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Over de omvang van dekking van de aansprakelijkheidsverzekering wordt desgevraagd door COLONIA BV inlichtingen verstrekt.

Artikel 5 Verplichtingen van COLONIA BV

COLONIA BV zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. Alle opdrachten worden door COLONIA BV uitgevoerd met in achtneming van de hiervoor gestelde regels door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van COLONIA BV is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van COLONIA BV leiden.

Artikel 7 Inschakelen van derden

COLONIA BV zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. COLONIA BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat COLONIA BV aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 8 Voorschot

COLONIA BV is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door COLONIA BV in redelijkheid worden vastgesteld. COLONIA BV zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

Artikel 9 Tarieven en honorarium

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan COLONIA BV dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door COLONIA BV jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die COLONIA BV namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht.

Artikel 10 Gesubsidieerde rechtsbijstand

COLONIA BV neemt in de regel geen zaken aan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtgever verklaart door de opdrachtnemer bij aanvang van de opdracht geïnformeerd te zijn over gefinancierde rechtsbijstand en verwezen te zijn naar de hierover beschikbare informatie via de site van de raad voor rechtsbijstand (www.rvr.org).

Artikel 11 Betaling

COLONIA BV zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12 Stichting Derdengelden

SARAHKÖLLER beschikt niet over een derdengeldenrekening. 

Artikel 13 Bewaren gegevens

COLONIA BV zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

Artikel 14 Publiciteit

COLONIA BV is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is COLONIA BV hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen COLONIA BV en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de bevoegde rechter te Middelburg mag kennis nemen van alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien.