Page content

het afwikkelen huwelijksvoorwaarden

Afwikkelen huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten

Wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld dan dienen deze bij de scheiding afgewikkeld te worden. Vaak houden huwelijksvoorwaarden in dat partijen buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Soms is inboedel wel gemeenschappelijk. Er zijn allerlei verschillende huwelijksvoorwaarden.

Koude uitsluiting en vergoedingsrechten

Bij een koude uitsluiting blijft alles privé. Wat van de ene partner was voor het huwelijk blijft van die partner en omgekeerd. Alles wat één van de partners tijdens het huwelijk verkrijgt blijft ook privé. Deze situatie is (vermogensrechtelijk) vergelijkbaar met die van samenwoners. Er hoeft, als partijen niet samen iets hebben gekocht, achteraf niets verdeeld te worden. Alles wat van de één is blijft van de een en alles wat van de ander is blijft van de ander.

Vaak zie je dat er geld van de één in het vermogen van de ander is gekomen. Er ontstaat dan meestal een vergoedingsrecht.
Stel € 100.000,- van partner 1 is besteed aan het kopen van een huis op naam van partner 2. Het huis kostte € 500.000,-. Partijen gaan twee jaar later uit elkaar. Het huis is nu € 400.000,- waard. Partner 1 krijgt dan niet zijn inleg vergoed maar slechts € 80.000,-. De investering wordt sinds de nieuwe wet gezien als een belegging, als dit na 1januari 2012 is gedaan§. De belegging is in dit geval minder waard geworden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat de partner die investeerde hiervoor ook toestemming heeft gegeven.

Wordt niet aan die voorwaarden voldaan dan kan er sprake zijn van een recht op nominale vergoeding. Dit betekent dat de inleg moet worden vergoed. In het voorbeeld zou er dan een bedrag van € 100.000,-  terug moeten naar partner 1. Ook de redelijkheid en billijkheid speelt een belangrijke rol en kan voor uitzonderingen zorgen. Als het vergoedingsrecht niet exact kan worden vastgesteld dan wordt de omvang hiervan door de rechter geschat. De jurisprudentie zal nog voor meer duidelijkheid moeten gaan zorgen over de vergoedingsrechten. Vraag voor je eigen situatie dus advies aan je advocaat of mediator.

Afwikkelen huwelijksvoorwaarden: Het verrekenbeding

In veel huwelijksvoorwaarden is een zogenaamd verrekenbeding opgenomen inhoudende dat de echtgenoten verplicht zijn hun inkomen dat na betaling van huishoudelijke lasten overblijft, te verrekenen (delen). Hoe werkt een verrekenbeding? Als voorbeeld zal ik een huishoudboekje beschrijven waarbij de kosten van de huishouding volgens de huwelijksvoorwaarden naar rato van het inkomen dienen te worden gedragen.

Inkomen per jaar
Het inkomen van partner 1 is € 30.000,- (¾ van het totale inkomen)
Het inkomen van partner 2 is € 10.000,- (¼ van het totale inkomen)
Totaal: € 40.000,-

Uitgaven voor de kosten van de huishouding per jaar
Wonen: € 10.000,-
Eten: € 4.000,-
Overige: € 10.000,-
Totaal: € 24.000,-

Er is € 16.000,- over na de betaling van de kosten van de huishouding.

Wie heeft wat betaald?
Partner 1 betaalde ¾ van de kosten van de huishouding:
€ 24.000,- maal ¾ = € 18.000,-
Partner 2 betaalde ¼ van de kosten van de huishouding:
€ 24.000,- maal ¼ = € 6.000,-
Totaal € 24.000,-.

Wat houdt ieder over?
Partner 1 had een inkomen van € 30.000,-. De kosten van de huishouding bedragen € 18.000,-. Partner 1 houdt € 12.000,- over.
Partner 2 had een inkomen van € 10.000,-. De kosten van de huishouding bedragen € 6.000,-. Partner 2 houdt € 4.000,- over.
Het deel dat ieder overhoudt na de betaling van de kosten van de huishouding wordt ook wel overgespaard inkomen genoemd.

Hoe werkt het verrekenbeding?

Het verrekenbeding houdt in dat het overgespaarde inkomen, het inkomen dat ieder overhoudt, verdeeld dient te worden. In totaal is er € 16.000,- overgespaard inkomen. Ieder heeft recht op de helft van dit bedrag zijnde € 8.000,- . In dit voorbeeld dient partner 1 een bedrag van € 4.000,- aan partner 2 te betalen. Ieder houdt dan per saldo € 8.000,- over om mee te sparen of om mee te investeren.

De reden achter een verrekenbeding is de gedachte dat ieder van de partners recht heeft op een gelijk aandeel in de verdiensten over de huwelijkse jaren. Deze verdiensten worden gezien als het resultaat van de gemeenschappelijke inspanningen door ieder. Hoewel partner 1 in dit voorbeeld meer verdient dan partner 2 wordt dit misschien gecompenseerd door een grote niet betaalde inspanning van partner 2 in de gemeenschappelijke huishouding of in de grotere last die partner 2 draagt in de opvoeding van de kinderen.

Bij het afwikkelen huwelijksvoorwaarden is de gedachte dat ieder van de partners recht heeft op een gelijk aandeel in de verdiensten over de huwelijkse jaren.

Een niet uitgevoerd verrekenbeding

Een verrekenbeding wordt tijdens het huwelijk bijna nooit uitgevoerd. Na jaren huwelijk kan er dan ook een aanzienlijke verrekenvordering zijn ontstaan. Een vervalbeding is in veel gevallen niet geldig, of het wordt door de rechter niet redelijk geacht hierop een beroep te doen.
Wanneer er nooit is verrekend dan wordt volgens de wet ‘het vermogen dat er is, vermoed te zijn ontstaan uit hetgeen verrekend had moeten worden’. Simpel gezegd wordt er dan afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen is. Al het vermogen dat er is dient dan verdeeld te worden.
Tegenbewijs is natuurlijk wel mogelijk. Als aantoonbaar is dat het vermogen dat er is bijvoorbeeld is verkregen uit een erfenis aan één van de partners, dan hoeft dit niet verdeeld te worden.
Alle huwelijksvoorwaarden zijn verschillend. Er zijn dus ook veel verschillende verrekenbedingen. Het is zaak, bij het afwikkelen huwelijksvoorwaarden deze door een deskundige advocaat of mediator te laten beoordelen.

Pensioen bij huwelijksvoorwaarden

Als er huwelijksvoorwaarden zijn dan kan hierin een regeling zijn getroffen over hoe om te gaan met de pensioenrechten na scheiding. De werking van de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ (WVPS) kan hierbij zijn uitgesloten.

    Comment Section

    0 reacties op “het afwikkelen huwelijksvoorwaarden

    Plaats een reactie


    *


    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken