Alles over Partneralimentatie
04 juli 2016 
9 min. leestijd

Alles over Partneralimentatie

Dit artikelen is meer dan 1 jaar geleden geschreven. Houd er rekening mee dat bepaalde zaken elk jaar veranderen. Voor de meeste actuele stand van zaken neem je bij voorkeur contact met mij op.

Wanneer een ex partner na het huwelijk niet in het eigen inkomen kan voorzien dan kan er een partneralimentatie worden vastgesteld door de rechter of tussen partijen worden overeengekomen. Ook hier zijn, net als bij kinderalimentatie, de begrippen behoefte en draagkracht van belang.

Inhoudsopgave

 1. Behoefte
 2. Behoeftigheid
 3. Draagkracht
 4. Partneralimentatie en de belastingdienst: bruteren
 5. Nettoloon tegenover besteedbaar inkomen
 6. Overeenkomsten over alimentatie
 7. Niet wijzigingsbeding
 8. Einde alimentatieplicht
 9. Wetsvoorstel beperking partneralimentatie
 10. Alimentatieberekening
 11. Indexering
 12. Levensverzekering op leven alimentatieplichtige
 13. Partneralimentatie alles nog eens helder in onderstaande video uitgelegd
 14. Leuke budgettips

Behoefte

De behoefte van de ex partners (wat die persoon nodig heeft om in het eigen onderhoud te voorzien) is onder meer afhankelijk van het welstandsniveau tijdens het huwelijk. Een voetbalvrouw heeft haar behoefte eens onderbouwd door te verwijzen naar de vele keren per jaar dat een privéjet werd gehuurd om naar Cannes te vliegen om inkopen te doen. De rechter vond dat deze uitgaven inderdaad deel uitmaakten van de huwelijksgerelateerde behoefte.
Omdat de vrouw geen eigen inkomen had doordat zij altijd voor de kinderen van partijen had gezorgd en veel moest verhuizen vanwege de wisseling van speelclub van de man, werd haar behoeftigheid tevens vastgesteld. Met andere woorden; de rechter vond dat nu niet van haar verwacht mocht worden dat zij van de ene op de andere dag in haar eigen behoefte zou voorzien.

De meeste zaken liggen anders. Het voorbeeld geeft aan dat de manier waarop je tijdens je huwelijk hebt geleefd mede bepaalt wat je behoefte kan zijn. Ook als je zuinig leeft en veel spaart kan je behoefte hoger zijn dan wat je uitgeeft. Het deel dat je spaart werkt ook behoeftebepalend. Waarschijnlijk wil je na de scheiding ook blijven sparen. Je behoefte is het bedrag dat je nodig hebt om na de scheiding door te leven op het niveau van welstand dat je voor de scheiding gewend was. De behoefte van de voetbalvrouw komt hierdoor op een veel hoger bedrag dan de behoefte van de partner van Jan Modaal.

Om ingewikkelde discussies en berekeningen te voorkomen kan in standaardgevallen de 60% regel worden gehanteerd. De behoefte wordt
dan eenvoudig vastgesteld aan de hand van 60% van het besteedbare gezinsinkomen minus de kosten van de kinderen. Dit kan alleen als beide partners hiermee instemmen.

Een voorbeeld

Een gezin heeft voor de scheiding maandelijks netto € 3.500,- te besteden. De kosten van de kinderen bedragen volgens de Nibud normen in dit budget bijvoorbeeld € 950,-. Dan komt de behoefte van ieder van de partijen na de scheiding op € 1.530,- netto (namelijk: € 3.500,- minus € 950,- = € 2.550,- maal 60%).
Waarom niet 50%, dat is toch de helft? Omdat twee huishoudens nu eenmaal meer kosten dan één huishouden. Hetgeen partijen na de scheiding extra kwijt zijn omdat twee huizen en dergelijke bekostigd dienen te worden is meegerekend in de extra 10% behoefte per persoon. Per persoon heb je dus € 1.530,- netto per maand nodig om het zelfde niveau van welstand als voor de scheiding te behouden na de scheiding.

Trek van dit bedrag je eigen inkomen af en dan heb je het antwoord op de vraag hoeveel netto-alimentatie je nodig hebt van de ander. Deze nettobijdrage moet dan worden omgerekend in een bruto-alimentatie (zie hierna) omdat je over partneralimentatie inkomstenbelasting dient af te dragen, net als bij loon.

Kom je als gezin met twee inkomens net rond, dan is de kans zeer groot dat je er na de scheiding op achteruit gaat. Met dezelfde inkomens moeten dan twee huishoudens worden betaald.
Ook de richtlijnen voor de partneralimentatie zijn net als bij de kinderalimentatie vastgesteld door de werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Partneralimentatie

Behoeftigheid

In de wet staat dat de rechter een partnerbijdrage kan vaststellen. Uit deze formulering blijkt dat de rechter hierin enigszins vrij is. Anders dan bij kinderalimentatie wordt bij partneralimentatie alimentatie ook gekeken naar wat iemand zelf verdient of in redelijkheid kan verdienen. Alle omstandigheden die relevant zijn worden meegenomen. Bijvoorbeeld de rolverdeling tijdens het huwelijk.

Als er kinderen zijn en één van de ouders is hoofdverzorger zonder baan buitenshuis terwijl de andere partner kostwinnaar is, dan wordt de behoeftigheid van de thuisblijver al snel vastgesteld. Zijn er geen kinderen en werkt een van partijen desondanks niet dan kan de vraag aan de orde komen of er sprake is van behoeftigheid. Gaat het om een jong persoon, zonder kinderen en met een opleiding dan zal de rechter kunnen beslissen dat deze persoon gewoon kan werken. De rechter zal het verzoek om een partner-alimentatie dan afwijzen. Gaat het om een ouder stel, tegen de pensioen-gerechtigde leeftijd, waarbij een partner nooit buitenshuis heeft gewerkt dan zal snel worden geoordeeld dat van deze persoon nu niet verwacht mag worden dat deze in het eigen inkomen voorziet.

Draagkracht

Draagkracht is de financiële ruimte die resteert na het betalen van bepaalde lasten voor leven, wonen, ziektekosten en dergelijke. De werk-
groep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Recht-spraak heeft een standaard berekening hiervoor ontworpen. Hierbij zijn regels opgesteld (de zogenaamde Trema normen) over wat je wel als last mag meetellen en wat niet.

Partneralimentatie en de belastingdienst: bruteren

Wanneer iemand een behoefte heeft van € 1.530,- en een eigen netto- inkomen heeft van € 800,- dan resteert een behoefte aan de bijdrage van de ander van € 730,- netto. Wanneer het over een partneralimentatie gaat dan rekenen we in brutobedragen. Diegene die betaalt kan de alimentatie (net zoals de betalingen voor bijvoorbeeld hypotheekrente) in aftrek brengen op het belastbaar inkomen.

In tegenstelling tot de hypotheekrente is de partneralimentatie volledig aftrekbaar. Aan de andere kant dient diegene die de alimentatie ontvangt deze als inkomen op te geven en hierover dus inkomstenbelasting te betalen. Afhankelijk van de belastingdruk kan de netto-alimentatie van € 730,- uit het voorbeeld een bruto-alimentatie van € 1.000,- opleveren. Bij het vaststellen van de alimentatie wordt dus rekening gehouden met de belastingdruk bij de ontvanger van de alimentatie en met de aftrekpost die de alimentatiebetaler heeft. Dit bedrag wordt als het ware in de vast te stellen bruto-alimentatie verrekend.

Nettoloon tegenover besteedbaar inkomen

Met andere woorden wat is netto besteedbaar inkomen? Bij de berekening van de draagkracht wordt gerekend met het besteedbare inkomen van de alimentatieplichtige. Dat is niet het inkomen dat op de maandelijkse loonstrook staat. Er wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld, eventuele bonussen en overwerk en met de fiscale
voordelen uit de eigen woning. Alles bij elkaar levert dit een hoger inkomen op dan het nettobedrag dat iemand op de loonstrook ziet staan. Hiernaast wordt zoals hiervoor is uitgelegd gerekend met een bruto-alimentatie. Er wordt bij het berekenen van wat iemand kan betalen alvast rekening gehouden met de aftrek die de alimentatie zelf oplevert.

Een persoon met een besteedbaar maandelijks inkomen van € 3.500,- verdient netto volgens zijn loonstrook maandelijks een bedrag van
€ 2.800,-. Wanneer een te betalen alimentatie van € 1.800,- bruto per maand wordt berekend dan lijkt dat te hoog. Toch kan dit een uitkomst zijn van een alimentatieberekening doordat wordt gerekend met besteedbaar inkomen in plaats van netto-inkomen en doordat de belastingaftrek bij het uiteindelijke bedrag wordt opgeteld.

Overeenkomsten over alimentatie

Het staat je met betrekking tot de partneralimentatie vrij om zelf de hoogte hiervan overeen te komen. De rechthebbende is vrij om van het recht op alimentatie af te zien. Eventueel kan het recht op alimentatie ook in één keer worden afgekocht. De afkoop van alimentatie wordt meestal in de vorm van een lijfrentepolis gegoten om ervoor te zorgen dat de aftrek bij de alimentatieplichtige maximaal is en de belastingdruk bij de alimentatiegerechtige gedoseerd is.
De afspraken over de alimentatie worden in een convenant opgenomen.

Niet-wijzigingsbeding

Aan de alimentatieafspraak kan een niet-wijzigingsbeding worden gekoppeld. Dit beding houdt in dat op de beslissing om af te zien van het recht op alimentatie, of een beslissing om de alimentatie op een bepaald bedrag vast te stellen, (in beginsel; er zijn uitzonderingen) niet teruggekomen kan worden wanneer omstandigheden veranderen.
Zonder zo’n beding kan de alimentatie bijvoorbeeld worden gewijzigd wanneer één van beiden bijvoorbeeld werkloos raakt of verhuist. Ook kan wijziging gevraagd worden wanneer het inkomen van één van beiden juist stijgt.

Einde alimentatieplicht

Op het moment dat de alimentatiegerechtigde ‘gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd’, of hertrouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat), eindigt de alimentatieverplichting.
Als er geen andere termijn is afgesproken dan eindigt de alimentatieverplichting na het verstrijken van een termijn van 12 jaar, die begint op de datum van inschrijving van de beschikking in het register van de burgerlijke stand. Bij een kinderloos huwelijk korter dan 5 jaar duurt de alimentatieplicht even lang als het huwelijk heeft geduurd. Als de alimentatiegerechtigde van mening is dat de alimentatie niet beëindigd dient te worden, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend, uiterlijk binnen drie maanden na het verstrijken van de termijn.
Het staat partijen vrij een andere termijn af te spreken. In het convenant dienen deze afspraken te worden vastgelegd.

Wetsvoorstel beperking partneralimentatie

Als het aan bepaalde politieke partijen ligt wordt de termijn voor partneralimentatie beperkt tot een maximum termijn van 5 jaar, behalve als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter heeft geduurd dan 3 jaar. In die gevallen is er geen recht meer op partneralimentatie. Er zijn twee uitzonderingen. Als er kinderen zijn moet er tot de jongste 12 jaar is alimentatie worden betaald. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd dan zal er tot een maximumtermijn van 10 jaar moeten worden betaald. Dit voorstel wordt eind 2012 behandeld in de Tweede Kamer, dus informeer bij je advocaat of mediator wat de recente stand van zaken is.

Alimentatieberekening

Met betrekking tot de hoogte van alimentatie kan de advocaat één of meer berekeningen maken. Hiervoor heeft de advocaat allerlei financiële gegevens nodig over inkomen en lasten.

Indexering

Mocht een alimentatie worden vastgesteld, dan zal deze alimentatie jaarlijks worden geïndexeerd. Deze indexering dient ter bescherming van de koopkracht. De hoogte van de indexering vind je ook terug op deze site, meestal in een blog aan het einde van het jaar en anders op de site van het Nibud.

Levensverzekering op leven alimentatieplichtige

De alimentatie eindigt bij het overlijden van de alimentatieplichtige. Als je voor je levensonderhoud voor het grootste deel van de alimentatie afhankelijk bent kan dit grote gevolgen hebben. Het is mogelijk om een levensverzekering af te sluiten op het leven van de alimentatieplichtige. Als de verzekering uitkeert dan is deze uitkering belastingvrij.

Partneralimentatie alles nog eens helder in onderstaande video uitgelegd

Leuke budgettips

Kleding budgettips

 • Designerkleding van merken als Prada, Gucci, Hermès, Chanel en ga zo maar door, voor zachte prijsjes: www.designervintage.com. Op www.winkeldochters.nl en www.vestiaire.com vind je prachtige tweedehands designerkleding. Bij Kiki 2 vind je nieuwe kleding uit de oudere collecties! Zie ook de website www.kiki2.nl.
 • Mooie merken als Mexx, Esprit, Gaastra etc. Ook bij www.vente-exclusive.com vind je mooie merken voor kleine prijsjes.
 • Wees zuinig op wat je al hebt. Herstel tijdig. Voorzichtig met wassen! Schoenen en laarzen zien er weer als nieuw uit als ze een bezoekje aan de schoenmaker hebben gebracht.
 • Combineer je oudere designerkleding met spullen van Hennes & Maurits en Primark. Deze winkels hebben spullen die bijna van de catwalk af zijn gekopieerd. Zara en Topshop (via internet in Nederland te verkrijgen) idem dito. Zo heb je toch wat nieuws en hips voor weinig geld.
 • Snuffel in tweedehandszaakjes. Soms is het niets maar eens in de zoveel tijd loop je tegen een mooi en zeer goedkoop item aan.
 • Wibra en Zeeman hebben een groot aanbod van (bijna) alles. En goedkoop. En als je de tijd neemt om eens goed te kijken, echt leuke dingen.

Boodschappen

 • Dan de boodschappen. Grow your own. Maak een moestuintje, koop zaadjes en plant je eigen kruiden. Verse kruiden geven een eenvoudige maaltijd cachet. Sla en tomaten zijn ook best eenvoudig zelf te kweken, evenals courgettes. Ga voor de aanleg naar een vriend of vriendin die tuiniert en vraag om stekjes of zaadjes of overtollige planten (en voor tips als je die nodig hebt). Heb je geen tuin: zet de plantjes dan gewoon in potten.
 • De markt rond sluitingstijd. Ik koop mijn bloemen altijd op zaterdag om kwart voor vijf. ‘Pak ze beet, neem ze mee! Twee bossen voor een euro!’ De marktkooplui willen van hun verse waar af en de prijs is dan ineens een stuk lager.
 • Gooi niets weg. Vries in wat kan en bewaar, voorzien van sticker met datum en product (je vergeet anders echt wat het is en sinds wanneer het in je vriezer staat).

Lezen hobby en huis

 • Houd je van lezen: neem een abonnement op de bieb.
 • Voor de inrichting: de kringloopwinkel en vrienden en kennissen. Bijna iedereen heeft wel spullen in de garage die nog goed bruikbaar zijn (vandaar de garage, immers zonde om weg te gooien). Vraag als je nieuw koopt om showmodellen en / of probeer af te dingen.

bijzondere bijstand

 • Als je qua inkomen ‘op de bijstandsnorm’ zit kan je in aanmerking komen voor voedselhulp via de Voedselbank. Voor mensen met de laagste inkomens zijn verschillende regelingen. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om bijzondere bijstand te krijgen voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld voor de kosten van de scheiding (advocaat, griffierechten ed.) of voor huisraad kan bijzondere bijstand worden verkregen. Deze kosten worden dan vergoed. Dit geldt niet alleen voor mensen met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand, maar ook voor mensen met een baan die een vergelijkbaar inkomen hebben.
Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Guust
Door

Guust

op 27 Nov 2016

ik betaal 1560 euro parttner alimentatie omdat zij niet werkt en ik ploegendienst loop Compleet met nachtdiensten etc. Ik word er helemaal gek van

Sarah Koller
Door

Sarah Koller

op 28 Nov 2016

Als je wilt onderzoeken of het verlaagd kan worden kan je mij mailen [email protected]

Will
Door

Will

op 20 Feb 2017

Ik krijg een zgn uitkering gewezen militairen. Per 1 jan jl. is deze door een verhoogde pensioenbijdrage omlaag gegaan. Ik krijg plots een brief van een incassobureau dat ik agv de indexering €2100 moet betalen als alimentatie. Mijn uitkering is niet ge-indexeerd. Ik kan dit niet meer opbrengen. Wat te doen?

Reactie plaatsen