Hoorrecht van kinderen

Als ouders gaan scheiden, dan hebben ook de kinderen daar een mening over. Kinderen van twaalf jaar en ouder hebben het recht hun mening te geven over verschillende zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding. Dit heet het hoorrecht. Belangrijk om te weten is dat de stem van het kind wordt meegenomen in de besluitvorming van de rechter, maar dat het niet zo is dat de rechter de mening van het kind altijd klakkeloos overneemt.

Als kinderen jonger zijn dan twaalf jaar dan kan de rechter het toch belangrijk vinden om met de kinderen te praten. Ook zij kunnen dan worden uitgenodigd om hun mening te geven.

Kiezen voor een hoofdverblijf

Een veelgehoord misverstand is dat een kind zelf mag kiezen bij welke ouder hij gaat wonen. Dat is bij het hoorrecht echter niet aan de orde. Een kind mag zijn wensen uitspreken en de rechter zal dit meenemen in de uiteindelijke besluitvorming, maar het is niet zo dat de wens van het kind als een eis wordt behandeld. De rechter zal vooral kijken naar de leeftijd van het kind en de onderbouwing van de mening om zo tot een goed overwogen beslissing te komen.

Inspraak in de omgangsregeling

Het kind mag aangeven hoe hij de omgangsregeling voor zich ziet. Kan hij zich vinden in de afspraken die de ouders hebben vastgelegd in het ouderschapsplan of heeft hij een hele andere mening? Is er sprake van een gemeenschappelijke echtscheiding – dus een echtscheiding waarbij de ouders het op alle fronten eens zijn en gemeenschappelijk een verzoek tot echtscheiding indienen – dan heeft de verklaring die het kind aflegt over het algemeen weinig gevolgen. Alleen als het kind iets zegt dat niet overeenkomt met de afspraken die door de ouders zijn gemaakt of iets anders vertelt dat de rechter zorgwekkend vindt, dan zal de rechter de kindverklaring meenemen in zijn beslissing.

Hoe kan het kind gebruikmaken van het hoorrecht?

Om zijn mening te geven, kan het kind gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen. Zo kan het de kindverklaring invullen en deze terugsturen aan de rechtbank. Zelf een brief schrijven en daarin alle punten benoemen kan ook. Het kind kan ook zelf in gesprek gaan met de rechter, maar veel kinderen vinden dit spannend en stressvol. Ze maken zich druk over de waarde die aan hun mening wordt gehecht en vinden het lastig om dit met hun ouders te bespreken. In dat geval kunnen kinderen contact opnemen met de Kind- en Jongerenrechtswinkel. De Kind- en Jongerenrechtswinkel kan kinderen helpen bij het opstellen van hun verklaring.

Reactie plaatsen